mandag 9. mai 2016

Invitasjon til medlemstur for Biofoto.
Foto-weekend til Susendal i Hattfjelldal Kommune,
ikke langt unna Børgefjell Nasjonalpark
og grensen til Sverige.


Tidspunkt: torsdag 30. juni til og med søndag 3. juli.

Påmeldingsfrist: torsdag 19. mai kl. 21:00
(bindende påmelding)


Pris: 1.200,- pr. person for 3 overnattinger

(se nærmere info om hva som inngår, under)


Vær oppmerksom på at det er begrenset antall plasser, 18 plasser totalt, 
så først til mølla gjelder i forhold til påmelding.


Skriftlig tilbakemelding på e-post og innbetaling

kreves for gyldig påmelding.- Om ikke annet er nevnt, er bildet lånt fra Børgefjell Hytteutleie eller Børgefjell Naturfoto sine nettsider -

Overnatting:

Vi har gjort en avtale med Børgefjell Hytteutleie om overnatting på gården Bergum
som ligger i Susendal i Hattfjelldal Kommune.Annekset:

Det er utstyrt med radio, kjøleskap, nødvendig kjøkkenutstyr og panelovn.
Det er tilgang på dusj, toalett, oppvaskmaskin og fryseboks i huset.
Annekset har 2 ferdig oppredde sengeplasser, og kjøkkenkrok med kokemuligheter.


Stabburet:

Stabburet har 5 ferdig oppredde sengeplasser, stue og kjøkkenkrok med kokemuligheter.
Det er utstyrt med tv, radio, kjøleskap med fryseboks, nødvendig kjøkkenutstyr og vedovn.
Det er tilgang på dusj, toalett, oppvaskmaskin og større fryseboks i huset.Det er under bygging et ekstra soverom, med 2 sengeplasser, som vil stå ferdig til vi kommer.
Vi har ikke noe nærmere informasjon/bilder av dette.


Huset:

I huset er det 5 soverom med totalt 9 ferdig oppredde sengeplasser.
Bad i 1. etasje og toalett i 2. etasje. Huset har kjøkken med stekeovn og kjøleskap,
stue med to sittegrupper, tv, varmepumpe og vedovn. Vedfyrt badstu og relaxavdeling:

Vi disponerer ei vedfyrt badstu med tilhørende relaxavdeling.
Det er plass til 8 personer i badstua.

Ta med:

Håndkle, Badetøy – mulighet både for elvebading, bading i fjellvann eller for bruk i badstua.

Gode turklær og fottøy for «all slags vær»
Hvis noen skal benytte seg av fotoskjulene kan det være greit å ta med
en fjellduk/Jervenduk for å 
holde på varmen.


Fotoutstyr etter behov.
En god fotosekk anbefales hvis man skal gå en del i naturen, evt. besøke fotoskjul.
Stativ er også å anbefale.

Tørrmat/mat og drikke for selvhushold.
Vi prøver å ordne til felles bespisning på lørdag. 
Kostnad ifm. dette er ikke inkludert i påmeldingsavgiften.
Dette gjør vi opp på stedet.


Medlemsmøte:

Vi satser på å ha årets andre medlemsmøte på lørdag.
Vi jobber med å få besøk av en representant fra en fotoleverandør
som vi har inngått en samarbeidsavtale med. 
Det vil også bli satt opp eget tilbud på diverse utstyr i forbindelse med medlemsmøtet.
Vi ser for oss et foredrag/workshop og presentasjon og mulighet
for å få prøvd diverse objektiver og annet utstyr.
Fullstendig agenda kommer vi tilbake til.
Bespisning

Vi prøver å ordne til felles middag på lørdag.

Vi har bedt om nærmere informasjon om hva de kan levere på denne tiden av året.

Ellers ordner vi oss selv, eller sammen med de som man deler rom/hus med.
Våre verter samarbeider med Furuheim Gård i Susendal og 
Kafè Godbiten i Hattfjelldal om levering av middager til Bergum. 
Vi kommer tilbake til dette i egen e-post.

Fotografering i nærområdet:


I månedsskiftet juni/juli har all snøen smeltet bort i lavlandet i Susendal.
Det kan være mulighet for å treffe på snø om man beveger seg lengre opp i terrenget/fjellet.
Vertene våre anbefaler området langs elva Susna (øvre del av Vefsna), 
samt landskapsbilder av bl.a. Kvigtinden og Golvertinden 
(hhv. høyeste og nest høyeste toppen i Børgefjell). 
Det bruker i tillegg å hekke bl.a. dvergfalk og fjellvåk nede ved elva.

Se ellers lengre ned for nærmere informasjon om Børgefjell Nasjonalpark.

Fotoskjul:

Vi får omvisning i / og kan benytte oss av fotoskjulene inkludert i prisen.
Fotoskjulene er primært i bruk vinterstid, og det fôres ikke utenfor fotoskjulene
i tidsrommet når vi er der.
Dette gjør at vi ikke kan forvente å få tatt så mange/gode bilder fra skjulene som vinterstid.

Alle 3 skjulene ligger i kort gangavstand fra Bergum der vi skal bo.

Dersom det blir stor interesse for å bruke fotoskjulene, fordeler vi disse på dag/tidsrom.
Gi tilbakemelding i svarskjemaet om du ønsker å benytte fotoskjul.


Fotoskjul 1

Har plass til 4 fotografer.  Skjulet har toalett.
Aktuelle arter er spurvehauk, hønsehauk, fjellvåk, kongeørn, rødrev, jerv, 
lavskrike, nøtteskrike og ulike småfugler.

Fotoskjul 2

Har plass til 2 fotografer.
Aktuelle arter er lavskrike, nøtteskrike, hakkespetter, ekorn, røyskatt, mår og ulike småfugler.

Fotoskjul 3

Har plass til 2 fotografer.
Aktuelle arter er hare, rådyr, elg, lavskrike og nøtteskrike og ulike småfugler.


Vær varsom:

Ha alltid de etiske retningslinjene i bakhodet når vi er ute og fotograferer,
vis hensyn både 
overfor fugler, dyr og natur.- Nøtteskrike – Fra Børgefjell Naturfoto sin nettside -
Børgefjell Nasjonalpark - informasjon:


Fakta om Børgefjell
Børgefjell nasjonalpark ligger i Hattfjelldal og Grane kommuner i Nordland fylke, og Røyrvik og Namsskogan kommuner i Nord-Trøndelag fylke.  Nasjonalparken ble opprettet i 1963 og utvidet i 1971 og 2003.  Parken er på 1.447 km2.
Formålet med Børgefjell nasjonalpark er å bevare et stort naturområde tilnærmet fritt for tekniske inngrep, med store villmarkspregede områder for å sikre biologisk mangfold og et naturlig forekommende plante- og dyrelivet med bl.a. truede og sårbare arter.  Det er også et mål å ta vare på geologiske forekomster og kulturminner.

Landskapet
Nasjonalparken strekker seg fra 270 til 1.699 meter over havet.  Vann, elver, myrer, ur, heier, fjell og tinder er noe av det Børgefjell byr på.

I vest finner du de høye tindene.  Berggrunnen her er for det meste mørk granitt.  Det er her du finner nasjonalparkens høyeste fjell, Kvigtinden, 1.699 m.o.h.

I andre deler av parken er det vide daler med frodige lier som preger parken.  Her er områder med berggrunn som gir både frodig vegetasjon og et rikt plante- og dyreliv.  Myrene er et viktig element i landskapsbildet.

Det er de mange små og store vatna som gir Børgefjell sitt særtrekk.  I de nordligste delene av nasjonalparken renner elvene mot Tiplingan og Susendal, mens de i vest renner mot Fiplingdal og Namsen.  De kjente elvene Vefsna og Namsen har begge utspring i Børgefjell.

Fugleliv
Landskapet i Børgefjell gir grunnlag for et rikt fugleliv.  Mange vassdrag, store vierkratt og starrmyrer gir gode leveforhold og fungerer som et velfylt matfat.  Fugl som er knytta til våtmark trives spesielt godt.  Omkring Tiplingan og nedre del av Simskarelva er fuglelivet særlig rikt.

Den vanligste rovfuglen er nasjonalparken er fjellvåken, men også snøugla, den mektige kongeørna og andre rovfugler hekker her.  Kombinasjonen av fine hekkeplasser og god tilgang på mat gjør at de trives godt i Børgefjell.

Noen av fuglene i Børgefjell: Jaktfalk, fjellvåk, kongeørn, snøugle, havelle, bergand, svartand, svømmesnipe, temmincksnipe, rødstilk, grønnstilk, enkeltbekkasin, strandsnipe, fjæreplytt, sandlo, blåstrupe, heipiplerke, lappspurv, steinskvett, snøspurv, fjelljo, fjellrype, trost, krikkand, stokkand, fiskemåke, bjørkefink, løvsanger, heilo, lirype, gråsisik og gjøk. 

Dyreliv
Børgefjells "spesialitet" er fjellreven, Børgefjell har den eneste levedyktige bestanden av fjellrev i Norge.  Jerven er mest tallrik av de store rovdyra, men både gaupe og bjørn kommer innom som streifdyr.  Av de små rovdyra er rødrev, mår, røyskatt og snømus vanlig. 

Både i skogsområdene og på fjellet kan du møte elgen.  Haren er vanlig, og ekorn finnes i barskogområdene.  I tillegg er det flere ulike smågnagere, blant annet lemen og mus.

Hele nasjonalparken brukes til tamreindrift.  De vestre, østre og sørlige delene brukes i hovedsak som beite i sommerhalvåret.  De nordlige områdene er helårsbeite.  Lengst i øst kommer det tamrein inn fra Sverige.  

Planteliv
Det er registrert omkring 300 plantearter i Børgefjell.  Skoggrensa ligger mellom 500 og 600 meter over havet.  Det meste av skogen er bjørk.  Furua finner du spredt på tørre rabber og på myrene i de lavere områdene.  Over skoggrensa dominerer heivegetasjonen.  Her kan du gå i timevis i starr og blåbærhei.  I de mange vierkratta er det et yrende liv.  Børgefjell har også mye myr, her finner du rome, blåtopp og bjørkeskjegg som gjør myrene faste å gå på.

Noen av planteartene i Børgefjell: Gran, furu, turt, tyrihjelm, skogstorkenebb, strutseving, blåtopp, jåblom, rome, fjellfrøstjerne, bjønnskjegg, gulstarr, gulsildre, kastanjesiv, røsslyng, gulaks, blåbær, krekling, dvergbjørk, fjellpryd, greplyng og sølvvier.

Historie
Helt fram til starten av 1900-tallet var det samene som rådde grunnen i Børgefjell.  Samene har drevet reindrift i området i minst 500 år.  Både innenfor nasjonalparkgrensen og i områdene rundt er det mange samiske kulturminner i form av boplasser og fangstanlegg.  De første bureisingsbruka i området kom rundt århundreskiftet mellom 1700 og 1800, og den norske bosettinga skjøt fart utover 1800-tallet. 

I 1932 innstilte Den norske turistforening på at Børgefjell skulle bevares som villmark, uten hytter og merka stier.  Det er en av grunnene til at Børgefjell ikke har blitt et utpreget turistområde.


-  Kartet er hentet fra www.ut.no -

Reise:

Reise til og fra Susendal gjøres opp innbyrdes i hver bil, primært drivstoff evt. bompenger.
Vi prøver å koordinere transport, 
de som har ledig plass i bilen melder fra om dette ifm. påmeldingen, 
det samme gjør de som trenger skyss.Avstand fra Bodø:via Korgen/Villmarksveien - 5t 33 minutt (378,9 km)via Trofors - 6t 34 minutt (450,8 km)
-  Kart og ruter er hentet fra www.gulesider.no -Bergum Gård

-  Bildet er hentet fra «Norge i bilder» -Påmelding og kostnader:

Frist 19. mai kl. 21:00

Påmeldingen er bindende pga. bestilling av overnatting og fellesrom. 

Pris pr. person (torsdag – søndag): 1.200,-
Innbetaling til BioFoto’s konto: 1206.84.91914
Innbetaling merkes:      Susendal 2016 / «Ditt navn»


Prisen er inkludert ferdig oppredde senger, renhold etter oppholdet, lån av møterom, 
lån av 2 pop-up telt, omvisning/lån av 3 fotoskjul, samt bruk av stor 
vedfyrt badstu og tilhørende relaxavdeling med storskjerm.

Vi prøver som tidligere nevnt å ordne til felles bespisning på lørdag.
Kostnad ifm. dette er ikke inkludert i påmeldingsavgiften. 
Dette gjør vi opp på stedet.


Tilbakemeldings-skjema:


fylles ut og sendes på e-post til geianton@yahoo.no, seinest 19. mai 2016.


 1. DITT NAVN: 
 2. DIN EPOST: 
 3. DITT TLF NR: 
 4. INNBETALING ER GJORT TIL KONTO 1206.84.91914, DATO:
 5. JEG KAN STILLE MED BIL, JEG KJØRER FRA: 
 6. JEG KAN TA MED PASSASJER(ER), ANTALL: 
 7. JEG TRENGER SKYSS, FRA:
 8. JEG ER INTERESSERT I Å BESTILLE MAT TIL FELLES MIDDAG PÅ LØRDAG (IKKE BINDENDE NÅ - MER INFORMASJON KOMMER I EGEN E-POST) : 
 9. JEG ER INTERESSERT I Å BENYTTE FOTOSKJUL, (OPPGI DAGTID EVT. NATT):Ta gjerne kontakt om du lurer på noe ifm. med tur/påmelding :-)

fredag 6. mai 2016

Portrett intervju Marion Klette.


1.Hvem er Marion Klette som fotograf?Engasjert, voksen jente med en stygg tendens til å bli begeistret for altfor mange ting som tar altfor mye tid . Travsport, foto, opplevelser. Førtitolv år , bor i Bodø, gift med en forståelsesfull mann som lar meg dyrke mine hobbyer, som tar altfor mye tid :) , ingen barn (for det har jeg ikke hatt tid til) Fotointeressen kom for ca 5 år siden, jeg ville gjerne ta supre bilder av travhester i løp . Etterhvert måtte hestene vike plassen for landskap og andre motiver .


2.Hvor mye tid bruker du til å fotografere, og hvilke ambisjoner har du innen egen fotografering?
Jeg bruker to tredjedeler av min fritid på fotografering (derav min kommentar om en forståelsesfull partner) , jeg ønsker meg flere timer i døgnet :) Hva gjelder mitt ambisjonsnivå, så ønsker jeg å mestre alle mulige typer fotografering, og ikke låse meg til en spesiell type foto. Lære, lære, lære - det er så givende. 

Jeg vil mestre studiofotografering, lyssetting, gatefoto, nattfoto - ja rett og slett alle sjangre. Rett og slett lære alt jeg ikke kan ( mulig jeg må leve til jeg blir 172 år) :)


Mitt NordNorge. Foto Marion Klette.


3.Hvilket forhold har du til fotoutstyr, og hvilket utstyr har du selv?
Når det gjelder fotoutstyr, så liker jeg kvalitet ! Jeg er nok også en duppeditt-freak :) Selv har jeg to speilreflekser : Canon 5D MarkIII og Canon 7D , objektiver : Fisheye Sigma 15mm , Tamron 150-600mm samt Canonlinser : 16-35mm, 24-70mm , 70-200mm, 60mm, 50mm, 100mm .

I tillegg en god del "stash" : Mobilt fotostudio med blitzer og diffusere etc fra Elinchrom , filtre, stativer, bakgrunnerNy i verden. Foto Marion Klette.


4.Hvilke tanker har du om bilderedigering? Bruker du selv et spesielt program?
Redigering er en naturlig del av fotografering er min mening . Hvor mye eller lite er en smakssak, som hver enkelt får vurdere for egen del.

Selv er jeg ikke tilhenger av å tilføre ting i bildene som ikke var der i utgangspunktet. Ei heller er jeg spesielt begeistret for HDR gone wild .... :) Alt med måte, er min mening . Men om det er fotokunst man skal lage, så er det en helt annen sak . Men det må aldri bli et bevisst valg på å "lure" betrakteren.Himmellys. Foto Marion Klette.

Til syvende og sist er det dog fotografens egen smak som skal avgjøre om bildet er bra eller ei . Øyet som ser er det som avgjør , og smaken er som baken :) Selv bruker jeg Lightroom og Photoshop , og leker litt i Nik og Topaz av og til.


5.Hva var din bakgrunn for å bli medlem av Nordland Biofoto, og hva har medlemskapet tilført deg personlig?
Jeg meldte meg inn i Biofoto for ca 2 år siden. Bakgrunnen var at jeg så det som et fint fora for å bli kjent med flere mennesker med samme hobby, samt opplegget med organiserte turer. Jeg er i tillegg medlem i Bodø Fotoklubb - og kombinasjonen av disse 2 plattformene gir meg mye . Har blitt kjent med utrolig mange flotte folk, i alle aldre, med ulike bakgrunner og ulik kompetanse. Men med samme lidenskap : foto :) Inkluderende miljø og villighet til å lære bort av sin egen kunnskap kjennetegner begge miljøene.
6.Dersom du skal vise oss et fotografi som du er ekstra godt fornøyd med, hvilket bilde blir det?
Det må bli bildet "Naturlige linjer" - tatt på Langsanden på Sandhornøy . En fin tur med min svoger som statist i bildet, for å ha et referansepunkt til det storslåtte landskapet i solnedgangen .
 • Forklar hvorfor du plukker ut akkurat dette bildet?
Det er vanskelig å plukke ett spesifikt bilde, men dette bildet gir meg ro i sjelen , og er så enkelt, så enkelt - men allikevel så vakkert (er det lov å si det om eget bilde) :) ? .
7.Hvilken årstid liker du best å fotografere?
ALLE årstider med sine særegne utfordringer, men om jeg Må velge èn , så er det vel høsten, med alle fargene som er fantastisk .
8.Hvis du skulle bestemt en fotohelg i Nordland sammen med andre Biofotinger, hvor ville du dratt og hvorfor ville du fotografere der ?
Jeg ville dratt til Værøy - for der har jeg ikke vært . Vill natur , mye vær, et aktivt fiskesamfunn, fugler, fjell, båter, bølger og et godlynnet folkeslag - her finnes alt (iallefall ifølge alle andre som har vært der)Marion Klettes arbeid finner du her: http://marionklette.com/home

Takk for at vi i Biofoto fikk bli bedre kjent med Marion Klette. Portrettintervju blir vi å sende ut til alle våre medlemmer i Nordland Biofoto, håper at våre medlemmer tar seg tid dette og deler sitt fotografiske arbeid, samt at vi blir bedre kjent.

Med hilsen Tommy Andreassen / Leder Nordland Biofoto.

tirsdag 3. mai 2016

Foto-tur / 1. mai helg.

Kom mai du skjønne milde.

Tekst og foto Tommy AndrerassenHelgetur i distriktet med kamera og overnatting i Lavvo. Værmeldingen var steike god, med varsel om stekende sol og hele14 grader . Geir Antonsen hadde også fri denne helgen og ble med på fototur og lavvo-overnatting.

Bilen ble pakket med alt tenkelig tur-utstyr, lavvo, fjelltelt, 2 kamuflasje-telt, stoler, fjellduker i flere kolører, mat, fotostativer og fotosekker. I bilen var bagasjerommet fylt til randen, det samme ble skiboksen og baksetet. Så bar det på tur fra Bodø fredag 29.april klokken 14.00. Første mål var Langsanden på Sandhornøya i Gildeskål kommune.Vi hadde fått en flott start på helgen med nydelig vær og masse vind, litt for mye vind. Det var storm i kastene som kom ned fra fjellsiden og over Langsanden. Det ble en vindfull opplevelse for lavvoen. Den tok tak og rev opp teltpluggene, løftet duken, blåste ut bord, seng, soveposer, liggeunderlag, ja alt som stod inne i lavvoen befant seg nå i nærliggende skog. Nå var det bare å begynne på nytt igjen, lavooen kom opp og nå bardunerte vi ekstra godt. Bilen ble også benyttet som ankerpunkt.

Bilde ovenfor viser roen som var først, bilde nedenfor viser sanden som fyker over stranden.Neste dag våknet vi til atter en solrik og flott siste april-dag.
Campen ble slått ned og vi satte kursen mot Storvika. Biofotomedlem Barbro hadde innvitert oss på kaffe og kake. Italiensk suppe ble det også. Maten var nydelig, takk så masse Barbro!

Fra Glomfjord kom biofotomedlemmene Silje og Tor Oscar som også fikk mat servert. Etter kaffeprat ønsket Barbro å vise oss flotte bergformasjoner i området.
På turen traff vi 3 Biofotinger fra Bodø, det var Bjørn-Ove, Magda og Marion. Vi bestemte oss for å ta en kaffe og is på plassens lokale matbutikk, nydelig med årets første sommer-is :-)

Nå var vi vel fornøyde med mat og is i hyggelig selskap, nå skulle det fotograferes! Tor Oscar var guide og tok oss ut mot havet, her var det rødsilje og annen makro som ble agenda.


Rødsildre.På ettermiddagen satte vi kurs mot Åmnes i Meløy, plassen der landstreffet til Biofoto Norge var holdt i 2013. Her var det stort sett tyske fisketurister på denne tiden av året. De kom bort til oss for å slå av en prat. De var skeptiske til overnatting i lavvo, det var for mye vind mente de. Denne kvelden ble vindstille med en flott solnedgang. Heldigvis tok tyskerne feil i sin spådom. Senere på kvelden når solen var gått ned, ruslett vi på kveldsbesøk til Ola A. Loe.Solnedgang ved Bolga, fotografert fra Åmnes.

Søndag våknet vi til 12 grader, atter en flott dag. Søndag ble benyttet til transportetappe med vilkårlige foto-stopp. Første sted ble Glomfjordfjellet og området nedenfor fossene. Med disse bilder ønsker jeg å takke Geir for en flott foto-tur og takk til alle Biofotinger vi traff på vår vei. Hyggelig å hilse på våre medlemmer i distriktet.

Det ble kjørt hele 55 mil denne helgen :-)

søndag 10. april 2016

Jegeren

Ikke bare å få øye på fotografen når kamuflasjeduken er på.

Her sitter Geir A. og jakter på Fossekallen. Foto Tommy A.

torsdag 31. mars 2016

Bygevær over Vestfjorden

Vel overstått påske.

Regner med de fleste er klare for vår, sol, fuglekvitter, dyreliv og sommerslige motiver. Etter 6 mnd'er med snø og kulde trenger vi alle å bli varmet opp. Jeg og Rita tok en liten foto-tur utenfor Bodø for vinke farvel til vinteren. Det var forhåpentligvis de siste snøbygene som satte kursen over Vestfjorden.

Foto Tommy Andreassen. Rita vinker farvel til snøbygene og ønsker våren velkommen.

Bygevær og solnedgang. Foto Tommy Andreassen

Her ser vi bygeværet over vestfjorden. Foto Tommy Andreassen

lørdag 5. mars 2016

Velkommen til medlemstur.

Saltstraumen fredag 15. april – søndag 17. april.


Saltstraumbrua. Foto Tommy Andreassen
Det er hyggelig hvis Du kan sette av helgen og delta på Nordland Biofoto’s medlemstur.

Fredag fra kl 12:00 kan vi sjekke inn på Hytte/Hotell. 
Oppstart fredag kl. 17:00 Vi møtes i hotellets kafeteria.
Utsjekk, søndag kl 12:00

Det blir 3 dager med god tid til fotografering i regionen. Flere ønsker å komme seg på plass så tidlig som mulig fredag 15.april Hvis du planlegger tur å trenger skyss fra Bodø flyplass eller togstasjon så er det flott hvis du kommer med morgenfly/tog.

Påmeldingsfrist: 16. mars kl. 16:00
Kopier påmeldingsopplysninger fra epost og send inn utfylte poster.
Det vil ikke være påmeldingsgebyr, all betaling for helgen gjøres opp av den enkelte deltaker til Saltstraumen Hotell. Vi setter bindende påmelding, dette for bekreftelsen av hytter og hotellrom som er forhåndsbestilt.

Informasjon

Her er det bare å begynne og glede seg. Rett utenfor Bodø finner du verdensattraksjonen Saltstraumen. For det er her, rett nord for Polarsirkelen, at du finner verdens sterkeste malstrøm.  Saltstraumen er valgt ut som et av The Wild Wonders of Europe som er et samarbeid mellom National Geographic og WWF. Her er det et rikt fugleliv. Sjøfugler, ærfugl og havørn er spesielt tallrik i området. Det er fantastiske fjell og bergformasjoner som begeistrer selv geologer. Naturen byr også på elg, oter, sel og niser.  Det er mange flotte plasser for fotoopplevelser i nærområdet. Her kan du sikre deg flotte dyrebilder og unike landskapsbilder.

 Overnatting:
Vi har reservert 8 hytter rett ved siden av Saltstraumen hotell. Herfra kan du spasere rett ned til Saltstraumen for å fotografere. Hyttene har to soverom med hver sitt bad, totalt fire sengeplasser og alle nødvendige fasiliteter for et godt opphold. Hytter i selvhushold kr 1.500,- (375,- pr. person pr. døgn ved 4 pers. på en hytte). Leie av sengetøy kr. 100,- pr pers., frokost kr 125,- pr. pers. Renhold kr. 600,-. Prisen for renhold kan vi spare hvis vi vasker ut selv, dette avgjøres hytte for hytte ut fra hva dere ønsker. Frokost kan også kjøpes og nytes på hotellet for de som ønsker. Det er også mulig å handle inn selv for å lage frokost/lunch/middag. Det er matbutikk i nærhet.

Straumen: Foto Tommy AndreassenOvernatting på Saltstraumen Hotel.
For de som ønsker å bo på hotellet har Biofoto fått følgende priser:
Enkeltrom: 995,- per natt. Dobbeltrom: 1295,- per natt.
Hvis du ønsker å bo på hotellet ringer og booker du selv, ved å oppgi Biofoto.
Ring Saltstraumen hotell - Telefon: 75 50 65 60  www.saltstraumenhotell.no
Merk dette i epostens påmeldingskjema til Biofoto.

Fellesmiddag Lørdag kl. 20:00
Middag 2 retters 395,- / 3 retters 495,- (se vedlegg PDF meny)
Vi ønsker å gjøre helgen så rimelig som mulig men god mat og drikke etter en lang lørdag er alltid godt. Her velger du fra menyen hvilket måltid du ønsker. Dette må jeg melde inn ved bestillingsbekreftelsen til hotellet. Fellesmiddag er et valgfritt alternativ. Hvis man ønsker å spise på hytten kan man fritt gjøre det.

Deltakeravgift uten overnatting: kr 200,-
Da det bor en del medlemmer i området som vurderer å sove hjemme vil det bli en påmeldingsavgift for å delta på utflukter, benytte konferanserommet og delta under foredragene. For de dette gjelder så markeres det på påmeldingsskjema og betaling skjer kontant til Biofoto ved oppmøte i Saltstraumen. Da følger du våre aktiviteter hele helgen, på og utenfor hotellet. Eneste forskjellen er at du ikke overnatter på overnevnte alternativer.

Sea Rafting i Saltstraumen. Foto Tommy AndreassenTransport
Fra Bodø til Saltstraumen er det 33 km. Det vil bli flere som kan stille med bil, her fyller vi opp fotografer i bilene for å dele på utgiftene. Anbefaler å følge bilen hele helgen så dere deler på utgiftene til bensin, bompenger etc.
Med fly fra sør og nord er flere avganger å velge blant, dette ordner dere selv. Vi er behjelpelig med å hente dere på flyplassen i Bodø. Gi oss beskjed om dette i påmeldingen / epost.
Med buss er det flere avganger, her kan du sjekke tidene: https://www.177nordland.no


Fri bruk av Spa-avdelingen for Biofotografene  
Foto Saltstraumen Hotell
Åpent mellom 17.00 – 19.30
Badekåpe, tøfler og håndduk kr 100,- 

For et ekstra tillegg kan hotellet ordner spa-pakker klare på rommet til gjestene om det ønskes:
Badekåpe, tøfler, håndduk, 3 spaprodukter og Prosecco v/ ankomst i
spaavdelingen kr 300,-”

Diverse
Vi har konferanserommet tilgjengelig hele lørdag. Vi kommer til å holde foredrag om bruk av Lightroom og Photoshop/bildebehandling. Det vil bli mulighet til å gi innspill, stille spørsmål og komme med ønsker. Ta med egen Pc /Laptop. Foredragene blir kun av 2-3 timers varighet, resterende tid av dagen benyttes fritt til foto-turer i nærområdet. Konferanserommet kan benyttes fritt til jobb og bildebehandling hele lørdag.

Alle er hjertelig velkommen til tre dagers naturopplevelser du sent vil glemme.

Hvis noe er uklart eller andre spørsmål kontakt Tommy Andreassen
e-post: tommy@biofoto.no  mobil 958 55 336

Med hilsen styret i Nordland Biofoto


Besvar spørsmål nedenfor og send påmelding til tommy@biofoto.no
Gjøres lettest ved å kopiere tekst nedenfor og lime inn i ny epost.


 1. DITT NAVN:
 2. DIN EPOST:
 3. DITT TLF NR:
 4. ØNSKER HYTTE ELLER HOTELL:
 5. LEIE SENGETØY, KR 100,-: (ja/nei)
 6. FROKOST, KR 125,- (ja/nei)
 7. SKAL DELTA MEN SKAL IKKE OVERNATTE KR 200,- (ja/nei):
 8. SKAL HA FØLGENDE MIDDAG LØRDAG, SE VEDLEGG MENY: (2-RETTERS 395,- ELLER 3-RETTERS 495,-)
 9. ØNSKER SPA-PAKKE KR 100,- (ja/nei):
 10. ØNSKER SPA-PAKKE KR 300,- (ja/nei)
 11. STILLER MED EGEN BIL (ja/nei)
 12. TRENGER Å BLI HENTET PÅ FLYPLASS ELLER TOGSTASJON: